หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มคอ2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

มคอ2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

มคอ2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564

มคอ2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2561

มคอ2 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง 2561

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

มคอ2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2565

มคอ2 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง 2564