ระบบสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

             ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ webportal

             ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

             ระบบบริหารการศึกษาออนไลน์ Reg

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

     งานการเงิน บัญชี และรายได้

             - ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ budget

             - ระบบลูกหนี้เงินยืมอิเล็กทรอนิกส์

     งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

             - ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์

             ระบบยื่นคำร้องขอทำบัตรพนักงาน มรภ.ภูเก็ต   

                     > ขั้นตอนการใช้ระบบการยื่นคำร้องขอมีบัตรออนไลน์

             - ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

             ระบบรายงานผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ

             ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (สนับสนุนระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ)

     งานพัสดุและทรัพย์สิน

             - ระบบคลังวัสดุ

     งานบริหารทั่วไปและสารบรรณ

             - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร E-doc

             ระบบแจ้งรายการไปรษณีย์และพัสดุ

 

กองนโยบายและแผน

     งานนโยบายและแผน

             - ระบบตั้งคำของบประมาณ i-project

     งานติดตามและประเมินผล

             - ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

             ระบบรายงานผล งบประมาณ e-report

 

สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

             - ระบบจำหน่ายสินค้า

             ระบบศูนย์ถ่ายเอกสาร

 

งานอาคารสถานที่และบริการ

             ระบบแจ้งใช้อาคารนอกเวลาราชการ

 

สำหรับนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

             - ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

             - ระบบรายงานตัวนักศึกษา

             - ระบบบริหารการศึกษาออนไลน์ Reg

             - ระบบบันทึกการรับรองหลักสูตร

             - ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

งานการเงิน บัญชี และรายได้

            - ระบบออกใบเสร็จค่าใช้จ่ายนักศึกษา

 

กองพัฒนานักศึกษา

            - ระบบจิตอาสา

            - ระบบการเลือกชมรมนักศึกษา

            - ระบบการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหาร

            - ระบบจองสนามกีฬา