local phuket dessert jan 2017 1

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมเพอรานากัน จัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำขนมพื้นเมืองภูเก็ต “ขนมเข่ง” โดยมี นางสาวแสงระวี ณ พัทลุง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต 

 

 

local phuket dessert jan 2017 2

 

สำหรับกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับขนมพื้นเมืองภูเก็ตในครั้งนี้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบทอดกันมายาวนาน โดยเฉพาะขนมเข่ง ซึ่งเป็นขนมสีน้ำตาล รสหวาน นุ่ม หนึบ ทำจากแป้งข้าวเหนียว น้ำเปล่า และน้ำตาลทรายนวดผสมเข้าด้วยกัน มักใช้เป็นขนมไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน โดยสาขาวิชาฯ ได้เชิญผู้ผลิตขนมเข่งสูตรโบราณภูเก็ต มาถ่ายทอดกรรมวิธิในทุกขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สูตรการทำขนมเข่งภูเก็ต ที่มีรสชาติอร่อยแบบต้นฉบับภูเก็ต ทั้งยังสามารถเก็บขนมไว้ได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เมนูอาหารพื้นเมืองของภูเก็ต ได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์อาหารระดับโลก โดยยูเนสโก (Phuket : City of Gastronomy of UNESCO) ในการนี้การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจึงเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองของภูเก็ตในมิติของการศึกษาสู่สากล และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของ ม.ราชภัฏภูเก็ตlocal phuket dessert jan 2017 3

 

local phuket dessert jan 2017 6

 

 

local phuket dessert jan 2017 9

 

 

สื่อมัลติมีเดีย