คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญอบรม “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านสิ่งแวดล้อม” โดย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และแหล่งเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต
 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 9 พฤษภาคม 2565
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/35lz9ty
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3y7GxW2
 
สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 09 4149 2487
อาจารย์ธิดารัตน์ คำล้อม 06 5893 2363
 
 
23 27.05.65
 
 

สื่อมัลติมีเดีย