ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชม VDO ย้อนหลังการอบรม "เทคนิคการทำหนังสือ/ตำรา ร่วมกับ Microsoft Word" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

27.4.65

 

รับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ : https://short.npru.ac.th/2nn

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม 

     เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการทำหนังสือ/ตำรา ร่วมกับ Microsoft Word"     
     เอกสารตัวอย่าง Microsoft Word
   

 

 

สื่อมัลติมีเดีย