คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS” รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่อบรม 21-22 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
 
อัตราค่าสมัครเพียง 900 บาท/ท่าน 
สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 7 เมษายน  2565
 
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3kayD6q
ช่องทางการสมัคร  https://bit.ly/3KTN7Ci
 -----
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงาน โทร. 09 4149 2487 /
ผศ.ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน 08 1719 7677
 
21 22.04.65

สื่อมัลติมีเดีย