คณะวิทย์ฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลักสูตร (หลักสูตรละ 3 รุ่น) ดังนี้

          1. การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง

          2. การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  

          3. เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

สมัครฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่วงเวลารับสมัคร

       ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2565 หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวน

 

หลักสูตร

วันที่จัดกิจกรรม

จำนวนรับ

(คน)

คุณสมบัติ

ผู้สมัคร

สถานที่อบรม

ช่องทาง
การสมัคร

การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 วันที่ 14-16 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 เมษายน 2565

รุ่นที่ 3 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

40

อาสาสมัครหรือผู้สนใจที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก ห้อง 1524 ม.ราชภัฏภูเก็ต

ใบสมัครออนไลน์

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2565

60

ผู้สนใจที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

รุ่นที่ 1 อาคารแคนทีน เทศบาลตำบลวิชิต

รุ่นที่ 2 วัดมาตุคุณาราม จังหวัดพังงา

ใบสมัครออนไลน์

เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

60

ผู้กำลังเกษียณที่สนใจที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

อบรมรูปแบบออนไลน์

ใบสมัครออนไลน์

  

 9.3.65

 

 

1 1

 Phuket Rajabhat University 3

สื่อมัลติมีเดีย