15

 

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติญา สังขนันท์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์ – สุข” โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลน เนื่องใน “วันป่าชายเลน” ณ แปลงปลูกป่าชายเลน บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต05.1

 

  

 

สื่อมัลติมีเดีย