277366193 294090502838051 243904253755479620 n
 
          ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2565 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย คุณวรรณดี สวัสดิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานพัฒนานักศึกษา งานบริการวิชาการ งานธุรการ งานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ งานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตำบลห้วยยูง และตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานร่วมกับชุมชน โดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะนำมาจัดทำเป็น (ร่าง) ระบบและกลไก การบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ ที่เอื้อและหนุนเสริมให้สอดคล้องกับการทำงานเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมอื่นเพื่อหนุนเสริมด้านธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมีอาจารย์ภายในคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
          สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอื่น ตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ส่วนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า พันธกิจหลัก คือ พันธะที่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีประกาศให้สังกัดตามกฎกระทรวงนี้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอยู่ในกลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area- Based and Community)
          ทั้งนี้ในนามบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณกลุ่มชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ที่ให้การต้อนรับการลงพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งรับทราบความต้องการต่าง ๆ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการต่อไป รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหารคณะฯ ที่เห็นความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับและสนับสนุนการดำเนินงานให้ลุล่วง
 
277294931 294090472838054 2935279337411556957 n
 
277297741 294090492838052 8162077351397576171 n
 
277336108 294216799492088 6895342450639339 n
 
277347117 294090516171383 6575392953148203940 n
 
277304557 294090619504706 2879284058167675954 n
 
277309167 294090532838048 7890397508169574673 n
 
277327817 294090656171369 8685469699206514358 n
 
 

สื่อมัลติมีเดีย