LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 5

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการราชภัฏ 50 ปี เพื่อส่งเสริมชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการอาหารพื้นเมืองภูเก็ต หมี่ฮกเกี้ยน และขนมอิ่วปึ่ง ณ ชุมชนโหนทรายทอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีอาจารย์วีรวัฒน์ อินทรทัต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจและการต้อนรับเป็นอย่างดี

          กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ประชาชนที่สนใจ รวมถึงเป็นกิจกรรมที่นำเครื่องมือวิศวกรสังคมมาบูรณาการในงานบริการชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้พัฒนาทักษะและกระบวนการในการทำความเข้าใจทุนและทรัพยากรภายในชุมชน เพื่อนำสู่การพัฒนาต่อไป

           อาจารย์วีรวัฒน์ อินทรทัต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการราชภัฏ 50 ปี เพื่อส่งเสริมชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประชาชนในชุมชนโหนทรายทองให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แสดงศักยภาพในการดำเนินงานกิจกรรมของตนเองด้วย”

 

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 0 LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 1

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 4

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 2

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 3

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 14

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 12

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 9

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 7

LINE ALBUM รปโครงการ ราชภฏ 50 ป วนท 27 03 65 220328 8

 

สื่อมัลติมีเดีย