274750311 5115095028548735 1305625944523679706 n

 

PKRU พัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม

          (5 มีนาคม 2565) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ พัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสู่คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย และโครงการสร้างสุดยอดผู้นำวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทุกคณะ / ประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM

          กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเรียนรู้และร่วมวิเคราะห์เครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ทักษะด้านวิศวกรสังคมให้กับอาจารย์ทุกคณะ เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ "คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา" ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสู่คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายและการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / เพื่อให้อาจารย์นำเครื่องมือวิศวกรสังคมไปบูรณาการ/ประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลสู่ชุมชน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำไปใช้ของเครื่องมือวิศวกรสังคมร่วมกันในการโค้ชให้กับนักศึกษา
274887522 5115095488548689 3327271534973565107 n 
 
274755203 5115096228548615 5411771439771474533 n
 
274348
 
274730021 5115095325215372 5119177147129629006 n
 
275015826 5115096151881956 8276439396906621392 n
 
274733207 5115095965215308 928410236160906937 n
 
 
274346
 
 
275003159 5115095665215338 362943900694536941 n 
 
ที่มา: PRPKRU
 
 

สื่อมัลติมีเดีย