PKRU Workshop สร้างสุดยอดผู้นำวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)

255117

 

          (5 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสู่คุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย และสร้างสุดยอดผู้นำวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (รุ่นที่ 2) ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน โดยเป็นตัวเเทนนักศึกษา PKRU จากทุกคณะเเละสาขาวิชา เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นผู้นำวิศวกรสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมีกิจกรรมสร้างเเรงบันดาลใจด้วยพระบารมีจึงมีราชภัฏ และการเรียนรู้เครื่องมือวิศวกรสังคม ประกอบด้วย ฟ้าประทาน / นาฬิกาชีวิต / ไทม์ไลน์พัฒนาการ / ไทม์ไลน์กระบวนการ / การสร้างนวัตกรรม (MIC Model) ในการลงพื้นที่สร้างนวัตกรรมในชุมชนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้โครงการจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ (เรือธง : Flagship) ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสู่คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย อย่างต่อเนื่อง

 

255119

255600

255596255597

255602

255121

 

ที่มา: PRPKRU

สื่อมัลติมีเดีย