Logo small science2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฎิบัติการการทำเกษตรอินทรีย์แบบวิถีพอเพียง
ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ จำนวน ๔๔ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

--- รายละเอียด---

 

 

สื่อมัลติมีเดีย