Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมที่ 4 โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง