อ ภรพงศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำบทเรียนให้ความรู้เกี่ยวระบบนิเวศหาดหิน ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพของหาดหินและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ ของหาดหินตั้งแต่เขตน้ำขึ้นสูงสุดจนถึงบริเวณที่ติดกับน้ำทะเล นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้นักเรียนช่วยกันปกป้องดูแลระบบนิเวศหาดหินให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน