คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ที่เข้าร่วมงานและได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

45936

S 47833157

สื่อมัลติมีเดีย