คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้าร่วมงานและได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

84829815 484504568887442 5588649516145311744 n

84518631 484504938887405 1414668304957571072 n

84181124 484504972220735 233052261285101568 n

สื่อมัลติมีเดีย