83154073 467390827260190 166739576847597568 n

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี ถังมณี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อมัลติมีเดีย