เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ (โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร) และกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์ ณ โรงแรม Bhukitta Hotal & Spa ซึ่งในช่วงเช้านั้น ทางคณะได้จัดทำบุญปีใหม่ ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร 20) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ อีกทัั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย ในการทำบุญขึ้นปีใหม่อีกด้วย สำหรับในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ทางคณะได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่บุคลากรในคณะ 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0023

 

 

สื่อมัลติมีเดีย