74429479 662213990969037 2917969114108526592 n

75424748 427911081218303 5988879814604357632 n

76747492 523514748201760 1629858630482264064 n

76688897 2437638946449316 6333070702635122688 n

วันนี้  (21 พฤศจิกายน 2562)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมด้วยคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะครุศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึก จังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

สื่อมัลติมีเดีย