75132178 2342090645912781 1524625931660951552 o

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา ซังชาสิทธิ์  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ที่ไดัรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อมัลติมีเดีย