1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เนื่องในการจัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ประกอบด้วย

  1. ผู้ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่

                ผศ.สิริโสภา จุนเด็น  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2

  1. รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่

                ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

                ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

3

4

  1. รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 ได้แก่

                ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

                ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

                 ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

                ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

                ดร.สินีนาฏ พวงมณี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                ดร.รัตติยา ซังชาสิทธิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

10

9

8

6

5

  1. รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 ได้แก่

                อาจารย์อภิวัฒน์ ศรศักดา   อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

                อาจารย์ชุติมา ช้างพุ่ม   อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

                อาจารย์ชนาธินาถ ไชยภู   อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

11

12

13

สื่อมัลติมีเดีย