74799410 414229552844981 4724329202281611264 n

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมใจ จิตคำนึงสุข ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องคอซิมบี้ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ยื่นขอรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน (แบบ มฐ.๑) โดยใช้ชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และขอดำเนินการทดสอบในกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ ๑ , สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ ๑ และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอข้อมูล) ระดับ ๑   โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเครื่องหมายและใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการส่งเสริมและตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน

สื่อมัลติมีเดีย