รบโลหมบานและอสวท. 6ก.ค.2562 เมองทอง ๑๙

รบโลหมบานและอสวท 7. 6ก.ค.2562 เมองทอง ๑๙

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) พร้อมทั้ง นำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย นำโดยคุณคณุต ศิโรทศ ผู้แทนหมู่บ้าน เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ซึ่งประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ ได้แสดงว่า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) เป็นหมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับการยกย่องเป็น "หมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย" และ ดร.อนิตทยา กังแฮ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลงานเด่นของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายใต้การจัดงาน Technomart 2019 "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน.สู่ภูมิภาค" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รบโลหมบานและอสวท 8. 6ก.ค.2562 เมองทอง ๑๙

รบโลหมบานและอสวท 1. 6ก.ค.2562 เมองทอง ๑๙

รบโลหมบานและอสวท 4. 6ก.ค.2562 เมองทอง ๑๙

รบโลหมบานและอสวท 5. 6ก.ค.2562 เมองทอง ๑๙

รบโลหมบานและอสวท 6. 6ก.ค.2562 เมองทอง ๑๙

สื่อมัลติมีเดีย