IMG 25620430 090602

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรม The Waters เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยเทคนิค SWOT Analysis และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สื่อมัลติมีเดีย