เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร 20) และโรงแรม A2 POOL RESORT PHUKET ซึ่งในช่วงเช้าของวันดังกล่าว ทางคณะได้จัดทำบุญคณะ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่บุคลากร โดยภายในงานช่วงเช้ามีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  อาทิ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ)  ท่านรองอธิการบดี   ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน คณาจารย์ และบุคลากร ทั้งจากภายในคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  

44

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

สำหรับในช่วงเย็นของวันดังกล่าว ทางคณะได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

121

122

123

124

126

127

128

129

130

131

132

134

135

136

137

138

 

 

สื่อมัลติมีเดีย