เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง อ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดี ดร.อนิตทยา กังแฮ ดร.สุธิดา รัตนบุรี ผู้ช่วยคณบดี นางวรรณดี สวัสดิรักษ์ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จากคณะกรรมการประเมิน นำโดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส ผศ.ทวีพร ณ นคร ผศ.สิริรัตน์ เพชรเหมือน อ.ศุภชัย ดำคำ อ.ศุภชัย ดำคำ กรรมการประเมิน และ ดร.ชาลินี ถังมณี เลขานุการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

44505655 2478759852353773 3635646741836988416 o

 

44566134 2478758035687288 2320654208228917248 o

 

44593805 2478758675687224 8587967024532029440 o

 

44606614 2478758745687217 1608247630654078976 o

 

44500742 2478759159020509 2532061049817923584 o

 

44687698 2478759345687157 7361773347790651392 o

 

 

สื่อมัลติมีเดีย