คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 31 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี 2561 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นอกจากนี้มีนิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาทางดาราศาสตร์ และการแข่งขันโตวาที ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการต่าง ๆ สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 ได้ที่ http://sciweek.pkru.ac.th  และโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 076 211 959 ต่อ 4000

 

 

สื่อมัลติมีเดีย