ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า

กิจกรรม “การอบรมให้ความรู้เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมแคแสด ๓-๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ที่

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

1

นายจิฑาวัฒน์ ชาญปราณีต

087-5445354

2

นางสาวชุตินันท์ แซ่ตัน

093-7100370

3

นางสาวธนาทิพย์นวลมิ่ง

089-2911387

4

นางสาววรรณิกา ปลูกไม้ดี

090-4849307

5

นายนวมินทร์ เสริมกิจ

082-8076569

6

นางสาวซูในบะเจะเลาะ

093-7948817

7

นางสาวอุษณิษา แก้วคราม

095-2575363

8

นางสาวณัฐิกานต์ คงแก้ว

098-0495356

9

นางสาวนิศาชล​แซ่อ๋าง

098-7050840

10

นางสาวกาญจนาวรรณจิตร์

093-7830618

11

นางสาวมลฑิยา เจียรนัย

086-2788305

12

นางสาวศิริพร จงจิตร

082-8019522

13

นางสาวโสภาพรรณคงนวล

098-0697746

14

นางสาวไซหนาบ กาเส็มส๊ะ

080-5452290

15

นางสาวกมลรัตน์ วันแรก

087-2647276

16

นางสาวจุฑารัตน์ ติณพันธ์

095-4189409

17

นางสาวสุดาภรณ์ สมาธิ

086-2994005

18

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรเลี่ยม

088-4407580

19

นางสาวอรอุมาเฉี้ยนเงิน

061-2464134

20

นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณา

097-3542558

 

**ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561**

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า

กิจกรรม “การอบรมให้ความรู้เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมแคแสด ๓-๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ที่

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

21

นางสาวซอฝีย๊ะ ยันติง

093-6812353

22

นางสาวยุพาพรรณใสดำ

096-2365184

23

นางสาวอัสมา​อนัน​ทบริพงค์

093-7437604

24

นางสาวนูรฮูดา หะมิงมะ

080-0391117

25

นางสาวปิยนุช โขงรัมย์

099-3107555

26

นางสาวศศิภา พันธรักษ์

082-4215613

27

นายฉัตรกวิน อุยตระกูล

085-0204584

28

นายภานุพงศ์ การนิกร

064-5197970

 

**ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561**

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า

สื่อมัลติมีเดีย