เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดี เข้าร่วมโครงการเครือข่าย 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาภายนอกด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านประกันคุณภาพ ณ โรงแรมมุกสมุย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

32687049 2345473809015712 8658213748688814080 o

สื่อมัลติมีเดีย