27332287 1725454604179478 7275099800032111220 n

#YoungDesignerOpenHouse
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและร่วมชมผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ในกิจกรรมเปิดบ้านออกแบบ ครั้งที่ 3 "ยังดี Young-Designer Open House 4.0" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

 

สื่อมัลติมีเดีย