3 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดในโครงการ Phuket Gastronomy Training Project  โดยมี นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ภัตตาคารอาหาร บลูเอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง จังหวัด ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Blue Elephant Restaurant Phuket   ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในด้านการทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โดยมีวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมาให้ความรู้ กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ การทำอาหาร และความเป็นมาของอาหาร (Cr.ภาพจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

11

111

2

1

1111

4

5

7

8

6

สื่อมัลติมีเดีย