27650287 2043567772326977 532327303 o

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ บัวทอง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ซึ่งผุ้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากนอก
รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

27603972 2043566392327115 629558452 o

27604986 2043566425660445 1884704264 o

27605282 2043567778993643 405252392 o

27653590 2043567762326978 1494651702 o

27537349 2043567892326965 399904444 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย