1

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) เปิดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร "ผู้ประกอบการ SMEs กับการใช้ E-Commerce และ Online Marketing ในยุคดิจิทัล" โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมด้วย อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการในท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้การอบรบมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล คือ คุณศรัณยา วงศ์ลังกา (อ.ใบตอง) และ คุณสุขพงศ์ สันติวราพันธ์ (อ.บอล) ถ่ายทอดหลักสูตรอย่างเข้มข้น

10

การจัดอบรมในคอร์สดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน บุคลากรภาคเอกชน รวมทั้ง Social Business มีการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นการใช้งาน Online Content เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ การขายสินค้าออนไลน์ การให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องมือดิจิทัล รวมถึงการสร้างธุรกิจออนไลน์ให้ตอบรับกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้ซื้ออีกทั้งเป็นการถ่ายทอดทักษะด้านการสร้าง Digital Content ที่ตอบสนองโจทย์ของธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการทำสื่อดิจิทัล ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และเพิ่มยอดขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ในการดำเนินงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเปิดคอร์สอบรมฟรีไม่มีค่าใช้ข่าย เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นมีศักยภาพทัดเทียมกับคู่แข่ง (Cr. Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

27650365 2043561858994235 1145719661 o

9

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้จัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่นด้วยกัน คือ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 , 30 มกราคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 - 26 , 31 มกราคม 2561 

27653778 2043561818994239 1806162869 o

27650725 2043561862327568 1583326175 o

27604274 2043561878994233 1091776135 o

27603984 2043561745660913 1606726687 o

27537568 2043561772327577 159966967 o

สื่อมัลติมีเดีย