วันนี้ (23 มกราคม 2561)  ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบการ SME กับการใช้ E-Commerce และ Online Marketing ในยุคดิจิทัล" E- Commerce for SMEs & OTOP  แบ่งเป็น 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 และ 30 มกราคม 2561 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 -26 และ 31 มกราคม 2561

 

 

วิทยากรโดย คุณศรัณยา วงศ์ลังกา และคุณสุขพงศ์ สันติวราพันธ์

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นที่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ และบุคลากรที่สนใจ