1

เมื่อวัน19 มกราคม 2561 อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดในพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (วิถีแห่งอินทรีย์) ร่วมด้วย อ.ดร.อนิตทยา กังแฮ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวแทนจากหมู่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ

 
 
 
 
 

สื่อมัลติมีเดีย