เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ซึ่งในที่ประชุม ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสูงสุด ประจำปี 2559 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสูงสุด โดยมีผลประเมินที่ 4.31 ร่วมกับ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  

อีกทั้งยังมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่นำไปอ้างอิง
10 อันดับจาก Google Scholar Citations ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ
สู่สาธารณะเป็นที่ประจักษ์ประจำปี 2560 โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดใน 10 อับดับการอ้างอิงงานวิจัย ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. ดร.พิทา จารุพูนผล อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ดร.สมพงศ์ บุญศรี อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  3. อร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  4. ดร.สุธิดา รัตนบุรี อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  5. ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  6. ดร.ปรียานุช ทองภู่ อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สื่อมัลติมีเดีย