เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ &โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์:ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์” ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์   โดยวิทยากร  ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ และอาจารย์อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง  สำหรับโครงการการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 คณะ คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะครุศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฎิบัติ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อาจารย์ นักศีกษา และนักวิชาการ ให้สามารถนำกิจกรรมนี้ไปสร้างความเข้าใจการเชื่อมโยงโลกจริงกับโลกคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษา 

สำหรับโครงการดังกล่าว กำหนดจัด 2 วันคือในระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2561

 

สื่อมัลติมีเดีย