เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้อง LAB 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำหรับโครงการดังกล่าว จัดทำขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2561