เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านวิชาชีพให้นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้  สำหรับโึครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้น  2 วัน ก็คือ ในระหว่างวันที่  13 - 14 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต