เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Sci-Camp#1 2017 ภายใต้โครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 และโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมด้วย ดร.อนิตทยา    กังแฮ ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาสาขาต่าง ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (ชั้น ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบริเวณชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านกู้กู หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

24959128 2241713966058364 1472648824559721366 o

 

25073203 2241715359391558 3215645942777610263 o

 

24879902 2241714369391657 2694476029238254612 o

 

24879863 2241714189391675 9050953325193999837 o

 

24879756 2241715482724879 3692554995477139951 o

 

25074913 2243642889198805 2104657484467433897 o

 

25074923 2243642892532138 6082502236309175861 o

 

25182337 2241714042725023 4842143541736238711 o

 

25074891 2243644632531964 8113135579767886417 o

 

25073312 2243644475865313 6571775247783778926 o

 

25074931 2243644435865317 3936391760255002977 o

 

25073141 2243644635865297 4772575082290837259 o

 

25311009 2243644445865316 4573561876877365750 o

 

24958987 2243643512532076 4969460400630057561 o

 

25075113 2243643549198739 4705640658668428171 o

 

24958959 2243643619198732 526332972791519620 o

 

 

สื่อมัลติมีเดีย