เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 – 20.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  นำโดย นายจิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี และนายศิริ เจริญใจ ผู้รับผิดชอบดูแลงานกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น หาแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป ตลอดจนเตรียมความพร้อมโครงการที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

 MG 5800

 

 MG 5799

 

 MG 5798

 

 MG 5797

 

 MG 5795