เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารคลินิกวิทยาศาสตร์ และตัวแทนหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ร่วมรับมอบโล่และเกียรติบัตร ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2560 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี

     สำหรับการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาในด้านเคมี โภชนาการ บรรจุภัณฑ์ การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และงานด้านอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และโอทอป ฯลฯ รวมถึงจัดตั้งหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) หมู่ 6 ต.ฉลอง ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ชุมชนและท้องถิ่นเกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถยกระดับการดำเนินงานของหมู่บ้านที่มีพัฒนาการและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ภายหลังจากการ MOU ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ หมู่บ้าน “เพื่อนแพะ” บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง และ หมู่บ้าน “เมืองสปา น้ำพุร้อน” บ้านคลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าถึงภูมิภาคและชุมชนมากยิ่งขึ้น ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

22089335 1588460447878895 3127452648309567412 n

 

22049871 1588460444545562 4444964341645795071 n

 

22046013 1588458487879091 6909977766671496415 n

 

22045928 1588458491212424 2671024202396304244 n

 

22046030 1588458484545758 8555944666070397041 n

สื่อมัลติมีเดีย