คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยวิทยากร รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

21762807 2185543798342048 4850356989660556273 o

 

21762395 2185543455008749 5692532712781545290 o

 

21753280 2185544135008681 5868969000711573757 o

 

21753087 2185544195008675 7279559724061099851 o

 

21641115 2185543461675415 7737612323615798626 o

 

21641094 2185543998342028 7614502566101292731 o

 

21587160 2185543451675416 1938540823673717718 o

 

21587045 2185544198342008 8058764635166488864 o

สื่อมัลติมีเดีย