เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง อ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.วีรวัตน์ อินทรทัต อ.อนิตทยา กังแฮ ผู้ช่วยคณบดี นางวรรณดี สวัสดิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      อ.พรทิพย์ งานสกุล ดร.สินีนาฏ พวงมณี อ.ธิดารัตน์ คำล้อม อ.สุธาทอง หอมยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ ดร.จันทนา แสงแก้ว อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

20292635 2140529336176828 6712625915496809415 n

 

20264769 2140529506176811 2494888461939868296 n

 

20264755 2140529332843495 8670266988165431792 n

 

 

สื่อมัลติมีเดีย