ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนเมืองถลาง จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยมี ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ตลอดจน คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วม ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์จริง และได้เรียนรู้กับคณะวิทยากรซึ่งมากประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการและองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป

 

phuket wittayalai school jul 2017 15

 

phuket wittayalai school jul 2017 13

 

phuket wittayalai school jul 2017 12

 

phuket wittayalai school jul 2017 11

 

phuket wittayalai school jul 2017 10

 

phuket wittayalai school jul 2017 8

 

phuket wittayalai school jul 2017 7

 

phuket wittayalai school jul 2017 6

 

phuket wittayalai school jul 2017 4

 

phuket wittayalai school jul 2017 3

 

phuket wittayalai school jul 2017 2

 

phuket wittayalai school jul 2017 1

 

 

สื่อมัลติมีเดีย