เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต (The Phuket Chief Engineer Club) เรื่อง “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL)”  เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีนายดิสัน แหล่ทองคำ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายรังสรรค์ พลสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกิตติศักดิ์ จิตเกื้อ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ นายตรีภพ เปาจีน ประธานชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ และคณะกรรมการชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

Chief Engineer 6

 

Chief Engineer 12

 

Chief Engineer 13

 

 

Chief Engineer 16

 

นายกิตติศักดิ์ จิตเกื้อ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กล่าวว่า “จากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เรื่อยมา ได้ผลิตบัณฑิตป้อนสู่ตลาดแรงงานและรับใช้สังคมมากกว่า 200 คน ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัย  มีนโยบายและจุดเน้นการผลิตบัณฑิตที่สนับสนุนภาคการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการ Re-profiling ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทางสาขาวิชาจึงได้ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะตลาดแรงงาน มาดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา รายวิชาให้ทันสมัย สู่การปรับปรุงเป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ” ที่จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต (The Phuket Chief Engineer Club)  ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post course Internship)  และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นต้น

 

Chief Engineer 18

 

Chief Engineer 20

 

Chief Engineer 21

 

Chief Engineer 22

 

Chief Engineer 24

 

รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้ทางทฤษฏี ที่ได้จากการเรียน กับประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ในรายวิชาสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการแก่สถานประกอบการด้วยการมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมาย คือ พัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานประจำในสถานประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ต้องการจากความร่วมมือครั้งนี้ ยังมุ่งหวังให้ “นักศึกษา” ได้เรียนรู้ผ่านสหกิจศึกษา หรือร่วมทำวิจัยในงานที่เกี่ยวข้อง “สถานประกอบการ” สามารถพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการ สร้างสรรค์โครงการใหม่ นำมาสู่งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ “คณาจารย์ในหลักสูตร” ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมของภาคเอกชน เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University industry linkages) อย่างเป็นรูปธรรม” ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กล่าว.

 

Chief Engineer 25

 

Chief Engineer 26

 

Chief Engineer 27

 

Chief Engineer 29

สื่อมัลติมีเดีย