เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 25 เมษายน 2560 คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำขอพร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ผศ.ดร.ประภา กาหยี) เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย