ตามที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ และ อำเภอเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาประสิทธิภาพการ ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดสู่สาธารณชน 


ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560 โดยจะเข้าร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขตและหากชนะเลิศจะมีสิทธิ์เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศต่อไป

โดยคุณคณุตน์ ศิโรทศ ประธานชุมชนได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร คณาจารย์จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึงศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเป็นอย่างดีตลอดมา”

 

 

สื่อมัลติมีเดีย