DSC 0215

 

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมเยาวชน ในโครงการ"เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" หัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมระเงง เทศบาลตำบลวิชิต และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23(ภูเก็ต) นำโดย ดร.สินีนาฏ พวงมณี อาจารย์ธิดารัตน์ คำล้อม และนายพหล รงค์กุล ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต

 

DSC 0055

 

DSC 0079

 

DSC 0159

 

DSC 0244

 

DSC 0299

 

DSC 0454

 

DSC 0295

 

DSC 0539

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย